ABOUT ME

ประไพศรี ประเสริฐแก้ว

ประวัติครอบครัว

 • เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์2519 จ.หนองคาย
 • มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นคนที่ 9

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สําหรับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ปีพ.ศ. 2551
 • ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ม.พายัพ จ.เชียงใหม่ในปีพ.ศ.2544
 • จบมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในระบบการศึกษานอกโรงเรียน

ปัจจุบัน

 • เป็นเจ้าของธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาครบวงจร ,รับจัดงานอีเว้นท์
 • ธุรกิจจัดอบรมสัมนา เทรนนิ่งครบวงจรในนาม บจก.ทักษะเพอเฟ็คท์พรีเซนเทชั่น เอเจนซี่
 • และ บจก. เดอะจิ๊กซอว์ดีเวลลอปเม้นท์ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ

ผลงานที่สําคัญดีเด่น

 • กรรมการหลักสูตร/ที่ปรึกษาโครงการ“วิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทริ์น ปี 2557-ปัจจุบัน
 • กรรมการหลักสูตร/ที่ปรึกษา โครงการ“การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” โดยภาควิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ลําพูน ปี2556-2558 (RE-CMU)
 • หนังสือ “พ่อจนสอนให้รวย4ปี4ร้อยล้าน ”

งานเพื่อสังคม

 • นายกก่อตั้ง สมาคมบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภาคเหนือ
 • ประธานฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้า ภาคเหนือ (President of Young BPW) สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ปีบริหาร2556-2559
 • ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ (สทวธ.) ปีบริหาร 2554-2556

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

 • รางวัล“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์” โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.)
 • รางวัล Asean Awards 2015 “ผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลดีเด่น สาขาการลงทุน” จากสภาเครือข่ายอาเซี่ยน-ประเทศไทย
 • ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ“บุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาสังคม 2558” จังหวัดเชียงใหม่