PORTFOLIO

ห้องแสดงผลงาน ของคุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว

SPEAKER

วิทยากรให้คำบรรยายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

MORE DETAIL

วิทยากรให้คำบรรยายในเรื่องของคอนโดมิเนียม ณ Draft Board

MORE DETAIL